Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

secretlifeofroses

The Last Bookstore, Los Angeles, California
secretlifeofroses
Cities.
Reposted fromweightless weightless viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
secretlifeofroses
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
secretlifeofroses
3327 e4ce 300
Reposted fromHaujobb Haujobb viaprincessconsuela princessconsuela
secretlifeofroses
Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński

June 17 2015

secretlifeofroses
3091 baf9 300
secretlifeofroses
secretlifeofroses
Reposted frompseikow pseikow

June 16 2015

secretlifeofroses
6023 3f14 300
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viawerhamster werhamster
secretlifeofroses
2760 881b 300
Reposted frommartynkowa martynkowa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
secretlifeofroses
secretlifeofroses
5168 89cc 300
Reposted fromSkadii Skadii viawalkingchaos walkingchaos
secretlifeofroses
4305 f6d6 300
secretlifeofroses
Reposted frominpassing inpassing viastrangeee strangeee
secretlifeofroses
4147 c9af 300
secretlifeofroses
9972 7e98 300
Reposted fromrol rol viaserdeczniezabronione serdeczniezabronione
secretlifeofroses
2729 648f 300
secretlifeofroses
8244 ef84 300
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
Reposted fromfuckingwonderland fuckingwonderland viababcia babcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl